برچسب: کد وردپرس

جی کوئری در قالب وردپرس

کد زیر را به فایل functions.php اضافه کنید: if (!is_admin()) add_action(“wp_enqueue_scripts”, “my_jquery_enqueue”, 11); function my_jquery_enqueue() { wp_deregister_script(‘jquery’); wp_register_script(‘jquery’, “http” . ($_SERVER[‘SERVER_PORT’] == 443 ? “s” : “”) . “://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js”, false, null); wp_enqueue_script(‘jquery’); } آدرس را با آدرسی جی کوئری که استفاده می کنید جایگزین کنید. لینک منبع

خواندن مقاله