برچسب: حذف عناصر LI از خروجی wp_nav_menu

حذف عناصر LI از خروجی wp_nav_menu

شما می توانید کانتینر <ul> را به وسیله ی پارامترهای wp_nav_menu(codex) حذف کنید یا تقییر بدید، اما شما نمی توانید عناصر <li> که برای هر آیتم منو قرار داده می شود را حذف کنید.در واقع جریان این است که چگونه می توان آنها را حذف کرد. $menuParameters = array( ‘container’ => false, ‘echo’ => false, ‘items_wrap’ => ‘%3$s’, ‘depth’ => 0, );…

خواندن مقاله