انتخاب تصادفی یک آیتم از آرایه

 گاهی اوقات پیش میاد که لازم باشه یک آیتم از آرایه رو به صورت تصادفی random انتخاب کنید برای این کار از قطعه کد زیر کمک بگیرید. var myArray = [ “Apples”, “Bananas”, “Pears” ]; var randomItem = myArray[Math.floor(Math.random()*myArray.length)];  

var myArray = [
  "Apples",
  "Bananas",
  "Pears"
];

var randomItem = myArray[Math.floor(Math.random()*myArray.length)];