اجرای حلقه روی پست هایی از دسته بندی خاص

<?php query_posts(‘cat=5’); ?> <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?> <?php the_content(); ?> <?php endwhile; endif; ?> توصیه می شود اگر در صفحه خود دو تا کوئری داشته باشید برای اینکه تغییرات کوئری اول روی کوئری بعد شما اعمال نشود و اشکال ایجاد نکند کد زیر را در انتهای […]

<?php query_posts('cat=5'); ?>
<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
   <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; endif; ?>

توصیه می شود اگر در صفحه خود دو تا کوئری داشته باشید برای اینکه تغییرات کوئری اول روی کوئری بعد شما اعمال نشود و اشکال ایجاد نکند کد زیر را در انتهای کوئری یا حلقه خود اضافه کنید.

<?php wp_reset_query(); ?>