اجرای یک حلقه بیرون از وردپرس

اجرای یک حلقه بیرون از وردپرس – Run a Loop Outside of WordPress # شامل توابع اساسی وردپرس <?php // Include WordPress define(‘WP_USE_THEMES’, false); require(‘/server/path/to/your/wordpress/site/htdocs/blog/wp-blog-header.php’); query_posts(‘showposts=1’); ?> # اجرای حلقه <?php while (have_posts()): the_post(); ?> <h2><?php the_title(); ?></h2> <?php the_excerpt(); ?> <p><a href=”<?php the_permalink(); ?>” class=”red”>Read more…</a></p> <?php endwhile; ?> شما می توانید هر فایل […]

اجرای یک حلقه بیرون از وردپرس – Run a Loop Outside of WordPress

# شامل توابع اساسی وردپرس

<?php
  // Include WordPress
  define('WP_USE_THEMES', false);
  require('/server/path/to/your/wordpress/site/htdocs/blog/wp-blog-header.php');
  query_posts('showposts=1');
?>

# اجرای حلقه

<?php while (have_posts()): the_post(); ?>
   <h2><?php the_title(); ?></h2>
   <?php the_excerpt(); ?>
   <p><a href="<?php the_permalink(); ?>" class="red">Read more...</a></p>
<?php endwhile; ?>

شما می توانید هر فایل php را که خارج از وردپرسی که نصب کردید قرار دارد استفاده کنید.