حذف خصوصی/محافظت شده از عنوان پست

حذف قسمتی از عنوان پست کد زیر رو داخل فایل functions.php فالب خودتون وارد کنید: function the_title_trim($title) { $title = attribute_escape($title); $findthese = array( ‘#محافظت شده:#’, ‘#خصوصی:#’ ); $replacewith = array( ”, // کلمه ی جایگزین واژه “محافظت شده:” ” // کلمه جایگزین واژه “خصوصی:” ); $title = preg_replace($findthese, $replacewith, $title); return $title; } add_filter(‘the_title’, […]

حذف قسمتی از عنوان پست

کد زیر رو داخل فایل functions.php فالب خودتون وارد کنید:

function the_title_trim($title) {

	$title = attribute_escape($title);

	$findthese = array(
		'#محافظت شده:#',
		'#خصوصی:#'
	);

	$replacewith = array(
		'', // کلمه ی جایگزین واژه "محافظت شده:"
		'' // کلمه جایگزین واژه "خصوصی:"
	);

	$title = preg_replace($findthese, $replacewith, $title);
	return $title;
}
add_filter('the_title', 'the_title_trim');