حذف برچسب های پاراگراف از اطراف تصاویر

0
5

مثالی از مشکل :

blah blah blah

<img src="monkey.jpg">

blah blah blah

تبدیل به :

<p>blah blah blah</p>

<p><img src="monkey.jpg"></p>

<p>blah blah blah</p>

ما می توانیم با کد زیر از شر مشکل خلاص شویم:

function filter_ptags_on_images($content){
   return preg_replace('https://cdn.takamooz.com/<p>\s*(<a .*>)?\s*(<img .* \/>)\s*(<\/a>)?\s*<\/p>/iU', '\1\2\3', $content);
}

add_filter('the_content', 'filter_ptags_on_images');

داخل فایل functions.php قالب .

<p>blah blah blah</p>

<img src="monkey.jpg">

<p>blah blah blah</p>

…البته چیز های مانند تصویر شناورfloating بسیار آسانتر خواهد بود .

لینک منبع

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید