حذف عناصر LI از خروجی wp_nav_menu

شما می توانید کانتینر <ul> را به وسیله ی پارامترهای wp_nav_menu(codex) حذف کنید یا تقییر بدید، اما شما نمی توانید عناصر <li> که برای هر آیتم منو قرار داده می شود را حذف کنید.در واقع جریان این است که چگونه می توان آنها را حذف کرد. $menuParameters = array( ‘container’ => false, ‘echo’ => false, […]

شما می توانید کانتینر <ul> را به وسیله ی پارامترهای wp_nav_menu(codex) حذف کنید یا تقییر بدید، اما شما نمی توانید عناصر <li> که برای هر آیتم منو قرار داده می شود را حذف کنید.در واقع جریان این است که چگونه می توان آنها را حذف کرد.

$menuParameters = array(
 'container'    => false,
 'echo'      => false,
 'items_wrap'   => '%3$s',
 'depth'      => 0,
);

echo strip_tags(wp_nav_menu( $menuParameters ), '<a>' );