شما می توانید کانتینر <ul> را به وسیله ی پارامترهای wp_nav_menu(codex) حذف کنید یا تقییر بدید، اما شما نمی توانید عناصر <li> که برای هر آیتم منو قرار داده می شود را حذف کنید.در واقع جریان این است که چگونه می توان آنها را حذف کرد.

$menuParameters = array(
  'container'       => false,
  'echo'            => false,
  'items_wrap'      => '%3$s',
  'depth'           => 0,
);

echo strip_tags(wp_nav_menu( $menuParameters ), '<a>' );
نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید