تابع نمایش پست های اخیر

# تکنیک #۱ این تابع زمانی مفید است که شما نیاز به نمایش محتوا، قسمتی از آن، زمینه های سفارشی، یا هر چیزی که مربوط به لینک و عنوان پست میشود دارید . اگر شما فقط به یک لیست از عناوین مرتبط نیاز دارید، روش بعدی را ببینید. کد زیر را داخل  functions.php قرار بدهید: function recent_posts($no_posts […]

# تکنیک #۱

این تابع زمانی مفید است که شما نیاز به نمایش محتوا، قسمتی از آن، زمینه های سفارشی، یا هر چیزی که مربوط به لینک و عنوان پست میشود دارید . اگر شما فقط به یک لیست از عناوین مرتبط نیاز دارید، روش بعدی را ببینید. کد زیر را داخل  functions.php قرار بدهید:

function recent_posts($no_posts = 10, $excerpts = true) {

  global $wpdb;

  $request = "SELECT ID, post_title, post_excerpt FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type='post' ORDER BY post_date DESC LIMIT $no_posts";

  $posts = $wpdb->get_results($request);

  if($posts) {

        foreach ($posts as $posts) {
            $post_title = stripslashes($posts->post_title);
            $permalink = get_permalink($posts->ID);

            $output .= '<li><h2><a href="' . $permalink . '" rel="bookmark" title="Permanent Link: ' . htmlspecialchars($post_title, ENT_COMPAT) . '">' . htmlspecialchars($post_title) . '</a></h2>';

            if($excerpts) {
                $output.= '<br />' . stripslashes($posts->post_excerpt);
            }

            $output .= '</li>';
        }

    } else {
        $output .= '<li>هیچ پستی وجود ندارد.</li>';
    }

  echo $output;
}

# طریقه استفاده

پس از این که تابع را ساختید. می تونید کد زیر را در سایدبار سایت خود یا هر جایی که تمایل دارید لیست پست های اخیر مشاهده شود  قرار دهید.

<?php recent_posts(); ?>

شما می توانید ۲ آرگومان رو بگیرید ، اولین آرگومان تعداد پست ها و دومین آرگومان نمایش یا عدم نمایش خلاصه مطلب ،بنابراین recent_posts(2, false) عناوین دو تا از پست های اخیر را نمایش میدهد.

# تکنیک #۲

<?php wp_get_archives( array(

  'type'      => 'postbypost',  // یا روز هفته ماه سال
  'limit'      => 10,  // بیشترین تعدادی که نمایش داده بشه
  'format'     => 'html',  // یا انتخابی،لینک،سفارشی
  'show_post_count' => false,  // نمایش تعدادی لینک از پست ها
  'echo'      => 1   // نمایش نتایج یا برگرداندن آرایه

) ); ?> 

# تکنیک #۳

این کد نسخه پیشرفته تکنیک اول می باشد، که شامل یک کوئری استاندارد می باشد.

<?php
  $recentposts = get_posts('numberposts=12&category=4');
  foreach ($recentposts as $post) :
    setup_postdata($post); ?>
    <li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endforeach; ?>

لینک منبع