خروجی دستی خلاصه مطلب

خروجی دستی خلاصه مطلب – Output Excerpt Manually شما به وسیله قطعه کد زیر می تونید محتوای پست خودتون رو بگیرید و به وسیله substr تعیین کنید که چه تعداد از حروف محتوای شما نمایان شود همینطور می تونید عبارت “…” رو به انتهای اون اضافه کنید. <?php $content = get_the_content(); echo substr(strip_tags($content), 0, 130) […]

خروجی دستی خلاصه مطلب – Output Excerpt Manually

شما به وسیله قطعه کد زیر می تونید محتوای پست خودتون رو بگیرید و به وسیله substr تعیین کنید که چه تعداد از حروف محتوای شما نمایان شود همینطور می تونید عبارت “…” رو به انتهای اون اضافه کنید.

<?php 
  $content = get_the_content(); 
  echo substr(strip_tags($content), 0, 130) . '...'; 
?>