انتقال نوار مدیریت وردپرس به پایین صفحه

کد زیر را به فایل functions.php انتقال بدید : function fb_move_admin_bar() { echo ‘ <style type=”text/css”> body { margin-top: -28px; padding-bottom: 28px; } body.admin-bar #wphead { padding-top: 0; } body.admin-bar #footer { padding-bottom: 28px; } #wpadminbar { top: auto !important; bottom: 0; } #wpadminbar .quicklinks .menupop ul { bottom: 28px; } </style>’; } // on […]

کد زیر را به فایل functions.php انتقال بدید :

function fb_move_admin_bar() {
  echo '
  <style type="text/css">
  body {
  margin-top: -28px;
  padding-bottom: 28px;
  }
  body.admin-bar #wphead {
    padding-top: 0;
  }
  body.admin-bar #footer {
    padding-bottom: 28px;
  }
  #wpadminbar {
    top: auto !important;
    bottom: 0;
  }
  #wpadminbar .quicklinks .menupop ul {
    bottom: 28px;
  }
  </style>';
}
// on backend area
add_action( 'admin_head', 'fb_move_admin_bar' );
// on frontend area
add_action( 'wp_head', 'fb_move_admin_bar' );

لینک منبع