افزایش زمینه های سفارشی Dropdown محدود

کد زیر رو داخل فایل functions.php قرار بدید: // Increase number of meta fields shown in dropdown add_filter(‘postmeta_form_limit’, ‘customfield_limit_increase’); function customfield_limit_increase($limit) { $limit = 100; return $limit; } در غیر این صورت به صورت پیش فرض برای  Dropdown زمینه های سفارشی ۳۰ در نظر گرفته شده به صورت اتوماتیگ.

کد زیر رو داخل فایل functions.php قرار بدید:

// Increase number of meta fields shown in dropdown
add_filter('postmeta_form_limit', 'customfield_limit_increase');
function customfield_limit_increase($limit) {
  $limit = 100;
  return $limit;
}

در غیر این صورت به صورت پیش فرض برای  Dropdown زمینه های سفارشی ۳۰ در نظر گرفته شده به صورت اتوماتیگ.

before full-list