جاسازی صفحه ای داخل صفحه ای دیگر

<?php $recent = new WP_Query(“page_id=**ID**”); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?> <h3><?php the_title(); ?></h3> <?php the_content(); ?> <?php endwhile; ?> کد بالا رو می تونید جایگزین حلقه ی صفحه کنید. **ID** رو با آی دی صفحه ای که می خواین جاسازی کنید جایگزین کنید.

<?php $recent = new WP_Query("page_id=**ID**"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();?>
       <h3><?php the_title(); ?></h3>
       <?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>

کد بالا رو می تونید جایگزین حلقه ی صفحه کنید. **ID** رو با آی دی صفحه ای که می خواین جاسازی کنید جایگزین کنید.