پویا کردن تگ عنوان سایت

0
5

کد زیر رو جایگزین کد تگ عنوان سایت (title) که داخل تگ هد <head> ــه کنید .

<title>
  <?php 
   if (function_exists('is_tag') && is_tag()) { 
     single_tag_title("Tag Archive for &quot;"); echo '&quot; - '; } 
   elseif (is_archive()) { 
     wp_title(''); echo ' Archive - '; } 
   elseif (is_search()) { 
     echo 'Search for &quot;'.wp_specialchars($s).'&quot; - '; } 
   elseif (!(is_404()) && (is_single()) || (is_page())) { 
     wp_title(''); echo ' - '; } 
   elseif (is_404()) { 
     echo 'Not Found - '; } 
   if (is_home()) { 
     bloginfo('name'); echo ' - '; bloginfo('description'); } 
   else {
     bloginfo('name'); }
   if ($paged>1) { 
     echo ' - page '. $paged; } 
  ?>
</title>

برگرفته از : perishablepress

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید