غیر فعال کردن قالب بندی خودکار

کد زیر رو در function.php قرار دهید : remove_filter(‘the_content’, ‘wptexturize’); remove_filter(‘the_excerpt’, ‘wptexturize’); remove_filter(‘comment_text’, ‘wptexturize’); remove_filter(‘the_title’, ‘wptexturize’); تابع wptexturize وظیفه ی تغییرات خودکار در متون ذخیره شده در وردپرس را به عهده دارد مانند ایلیپس (…) ، em ، دشت ، آیکون های گرافیکی نقل قول و …

کد زیر رو در function.php قرار دهید :

remove_filter('the_content', 'wptexturize');
remove_filter('the_excerpt', 'wptexturize');
remove_filter('comment_text', 'wptexturize');
remove_filter('the_title', 'wptexturize');

تابع wptexturize وظیفه ی تغییرات خودکار در متون ذخیره شده در وردپرس را به عهده دارد مانند ایلیپس (…) ، em ، دشت ، آیکون های گرافیکی نقل قول و …