غیر فعال کردن قالب بندی خودکار با شرت کد

function my_formatter($content) { $new_content = ”; $pattern_full = ‘{(\[raw\].*?\[/raw\])}is’; $pattern_contents = ‘{\[raw\](.*?)\[/raw\]}is’; $pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE); foreach ($pieces as $piece) { if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) { $new_content .= $matches[1]; } else { $new_content .= wptexturize(wpautop($piece)); } } return $new_content; } remove_filter(‘the_content’, ‘wpautop’); remove_filter(‘the_content’, ‘wptexturize’); add_filter(‘the_content’, ‘my_formatter’, 99); کد بالا رو توی فایل توابع […]

function my_formatter($content) {
    $new_content = '';
    $pattern_full = '{(\[raw\].*?\[/raw\])}is';
    $pattern_contents = '{\[raw\](.*?)\[/raw\]}is';
    $pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);

    foreach ($pieces as $piece) {
        if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) {
            $new_content .= $matches[1];
        } else {
            $new_content .= wptexturize(wpautop($piece));
        }
    }

    return $new_content;
}

remove_filter('the_content', 'wpautop');
remove_filter('the_content', 'wptexturize');

add_filter('the_content', 'my_formatter', 99);

کد بالا رو توی فایل توابع پوسته function.php قرار دهید تا تنظیمات اعمال شود ، پس از انجام این مرجله می توانید توی پست هاتون از شرت کد  [raw] استفاده کنید یعنی به این صورت عمل کنید :  [raw]کد قالب بندی نشده[/raw]

برگرفته از : wprecipes