شناسایی سایت gist github و اشتراک گذاری در آن

شما می تونید یک پست رو منتشر کنید و بعد در گیست گیت هاب به اشتراک بگذارید یا یک فرمت ایجاد کنید که این امکان رو بده براتون یه شرت کد بسازه . کد زیر رو در function.php قرار بدید. // function gist_shortcode($atts) { return sprintf( ‘<script src=”https://gist.github.com/%s.js%s”></script>’, $atts[‘id’], $atts[‘file’] ? ‘?file=’ . $atts[‘file’] : ” ); } […]

شما می تونید یک پست رو منتشر کنید و بعد در گیست گیت هاب به اشتراک بگذارید یا یک فرمت ایجاد کنید که این امکان رو بده براتون یه شرت کد بسازه . کد زیر رو در function.php قرار بدید.


// 
function gist_shortcode($atts) {
 return sprintf(
  '<script src="https://gist.github.com/%s.js%s"></script>', 
  $atts['id'], 
  $atts['file'] ? '?file=' . $atts['file'] : ''
 );
} add_shortcode('gist','gist_shortcode');

// Remove this function if you don't want autoreplace gist links to shortcodes
function gist_shortcode_filter($content) {
 return preg_replace('/https:\/\/gist.github.com\/([\d]+)[\.js\?]*[\#]*file[=|_]+([\w\.]+)(?![^<]*<\/a>)/i', '', $content );
} add_filter( 'the_content', 'gist_shortcode_filter', 9);

هر یک از فرمت های زیر کار می کند:

 • https://gist.github.com/1147076
 • https://gist.github.com/1147076#file_annotated.js
 • https://gist.github.com/1147076.js?file=annotated.js

برگرفته از : wp-snippets