در حالت پیش فرض برای نمایش خروجی لیست کاملی از نظرات در پست ها و صفحات از تابع wp_list_comments() استفاده می کنیم.

این تابع نمی تواند راهی را برای سفارشی کردن ارائه کند که نشانه گذاری های html تولید شده برای لیست نظرات نمایش دهد.

برای نوشتن نشانه گذاری های خود در لیست نظرات می توانید خروجی تابع را به عنوان یه پارامتر در wp_list_comments() استفاده کنید.

کد زیر را در فایل functions.php قرار دهید.

<?php
function my_custom_comments($comment, $args, $depth) {

   $GLOBALS['comment'] = $comment; ?>

   <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">

   <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

       <em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>

   <?php endif; ?>

   // Comments markup code here, e.g. functions like comment_text(); 

}
?>

کد زیر را در فایل comments.php قرار دهید.

<?php
    wp_list_comments("callback=my_custom_comments");
?>

 

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید