تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار: الزامات خوب برنامه ریزی شده

یک الزام خوب باید ارزشمند و قابل‌اجرا باشد؛ آن باید یک نیاز و نیز ارائه یک مسیر به یک راه‌حل را تعریف کند. همه افراد تیم باید درک کنند که آن چه معنایی دارد. نیازمندی‌ها در پیچیدگی متفاوت هستند.

تحلیل کسب و کار: مشخصات الزامات نرم‌افزار

مشخصات الزامات نرم‌افزاری (SRS)یک سند است که به عنوان واسط ارتباطی بین مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشخصات الزامات نرم‌افزاری در ساده‌ترین شکل آن یک سند رسمی است که در ارتباط با نیازمندی‌های نرم‌افزاری بین مشتری و توسعه دهنده استفاده می‌شود.

تحلیل کسب و کار : تکنیک های جمع‌آوری الزامات

تکنیک‌ ها در کسب و کار توضیح می‌دهند که چگونه کارها تحت شرایط خاص انجام می‌شوند. یک کار ممکن است هیچ یک یا یک یا چند تکنیک مرتبط با کسب و کار داشته باشد. یک تکنیک باید با حداقل یک وظیفه مرتبط باشد.