مدیریت زمان

شش حرکت حیاتی برای مدیریت زمان

اکثر ما ها برای مدیریت برنامه های روزانه و مرتب کردن آن ها، زمان مان را از دست می دهیم، آن وقت است که بیشتر مدت زمان روز مان سپری شده و ما هیچ کاری انجام نداده ایم. بیایید تنها با شش حرکت که در مدیریت زمان مان بسیار حیاتی هستند، زمان مان را مدیریت کنیم.