مدیریت کسب و کار

سازمان‌‌دهی و بهره وری مؤثر از منابع جهت دستیابی به اهداف

مدیریت کسب و کار ممکن است دارای سطوح وسیعی از مسئولیت ها باشد که این بستگی به سازمان موردنظر دارد. در کل مدیریت و راه بری یک کسب و کار نیاز به برخی عملکردهای کلی در زمینه های مختلف مانند: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تعیین کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی، مدیریت زمان می‌شوند.