اضافه کردن کلاس به لینک های تولیدی سایت با next_posts_link و previous_posts_link

این دو تابع برای ساخت لینک های لنگر کاربرد دارد و شما می توانید به صورت عمده ای این دو قطعه کد رو سفارشی کنید اما این غیر ممکن است که شما برای اضافه کردن کلاس فقط با استفاده از پارامتر های پیش فرض استفاده کنید پس برای کلاس دادن کد زیر را به فایل […]

این دو تابع برای ساخت لینک های لنگر کاربرد دارد و شما می توانید به صورت عمده ای این دو قطعه کد رو سفارشی کنید اما این غیر ممکن است که شما برای اضافه کردن کلاس فقط با استفاده از پارامتر های پیش فرض استفاده کنید پس برای کلاس دادن کد زیر را به فایل “function.php” (اگر نیست بسازید) اضافه کنید .

add_filter('next_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes');
add_filter('previous_posts_link_attributes', 'posts_link_attributes');

function posts_link_attributes() {
    return 'class="styled-button"';
}