اضافه کردن نام دسته بندی ها به کلاس body

تابع body_class بهتر است برای اضافه کردن کلاس به بدنه ی صفحه از دسته ها که اطلاعاتی در مورد نوع صفحه ی جاری را به ما نمایش می دهند استفاده کنیم . در این صورت می توانید از استایل خاصی هم استفاده کنید. اما باید توجه داشته باشیم که به هر دلیلی نمی توانیم کلاس […]

تابع body_class بهتر است برای اضافه کردن کلاس به بدنه ی صفحه از دسته ها که اطلاعاتی در مورد نوع صفحه ی جاری را به ما نمایش می دهند استفاده کنیم . در این صورت می توانید از استایل خاصی هم استفاده کنید. اما باید توجه داشته باشیم که به هر دلیلی نمی توانیم کلاس را برای دسته (یا دسته های) فعلی در نظر بگیریم و فقط برای صفحه ی پست ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اینم کد اضافه کردن نام دسته :

add_filter('body_class','add_category_to_single');
function add_category_to_single($classes, $class) {
 if (is_single() ) {
  global $post;
  foreach((get_the_category($post->ID)) as $category) {
   // اضافه کردن اسلاگ (نام منحصر به فرد) دسته به آرایه $classes
   $classes[] = $category->category_nicename;
  }
 }
 // برگشت دادن آرایه $classes
 return $classes;
}