جایگزین ادامه مطلب … با لینک

جایگزین ادامه مطلب … با لینک – Replace Excerpt Ellipsis with Permalink اگر شما بخواهید […] از ادامه مطلب را با یک لینک به پست جایگزین کنید معمولا این عمل بسیار کاربردی می باشد. # به فایل functions.php اضافه شود : function replace_excerpt($content) { return str_replace(‘[…]’, ‘<div class=”more-link”><a href=”‘. get_permalink() .'”>Continue Reading</a></div>’, $content ); } add_filter(‘the_excerpt’, ‘replace_excerpt’);

جایگزین ادامه مطلب … با لینک – Replace Excerpt Ellipsis with Permalink

اگر شما بخواهید […] از ادامه مطلب را با یک لینک به پست جایگزین کنید معمولا این عمل بسیار کاربردی می باشد.

# به فایل functions.php اضافه شود :

function replace_excerpt($content) {
    return str_replace('[...]',
        '<div class="more-link"><a href="'. get_permalink() .'">Continue Reading</a></div>',
        $content
    );
}
add_filter('the_excerpt', 'replace_excerpt');