تنظیم مجدد کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

تغییر کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده برای اینکه بتوانید sql را اجرا کنید به پایگاه داده نیاز دارید، برای مثال، از طریق phpMyAdmin UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( ‘new_password_here’ ) WHERE `wp_users`.`user_login` = “admin_username”;

تغییر کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

برای اینکه بتوانید sql را اجرا کنید به پایگاه داده نیاز دارید، برای مثال، از طریق phpMyAdmin

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";