تغییر کلمه عبور مدیر از طریق پایگاه داده

برای اینکه بتوانید sql را اجرا کنید به پایگاه داده نیاز دارید، برای مثال، از طریق phpMyAdmin

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";
نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید