تابع وردپرس the_category پارامتری که حذف شده باشد را ارائه نمی دهد. برای این کار:

function exclude_post_categories($excl='', $spacer=' ') {
 $categories = get_the_category($post->ID);
 if (!empty($categories)) {
  $exclude = $excl;
  $exclude = explode(",", $exclude);
  $thecount = count(get_the_category()) - count($exclude);
  foreach ($categories as $cat) {
   $html = '';
   if (!in_array($cat->cat_ID, $exclude)) {
    $html .= '<a href="' . get_category_link($cat->cat_ID) . '" ';
    $html .= 'title="' . $cat->cat_name . '">' . $cat->cat_name . '</a>';
    if ($thecount > 1) {
     $html .= $spacer;
    }
    $thecount--;
    echo $html;
   }
  }
 }
}

شما می توانید خروجی را به شیوه ای که دوست دارید نمایش دهید.

طریقه استفاده :

<?php exclude_post_categories("4"); ?>

لیست تمامی دسته بندی ها به استثناء یکی با آی دی 4.

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید