اسپم نظرات با لینک های بسیار بلند

نظرات حاوی هرزنامه دارای آدرس ها و لینک های بسیار طولانی هستند کلا آدرس هایی که بیشتر از ۵۰ کاراکتر باشند اسپم می باشند ، برای حذف کردن آدرس های بیشتر از ۵۰ کاراکتر: <?php function rkv_url_spamcheck( $approved , $commentdata ) { return ( strlen( $commentdata[‘comment_author_url’] ) > 50 ) ? ‘spam’ : $approved; } add_filter( […]

نظرات حاوی هرزنامه دارای آدرس ها و لینک های بسیار طولانی هستند کلا آدرس هایی که بیشتر از ۵۰ کاراکتر باشند اسپم می باشند ، برای حذف کردن آدرس های بیشتر از ۵۰ کاراکتر:

<?php

  function rkv_url_spamcheck( $approved , $commentdata ) {
    return ( strlen( $commentdata['comment_author_url'] ) > 50 ) ? 'spam' : $approved;
  }

  add_filter( 'pre_comment_approved', 'rkv_url_spamcheck', 99, 2 );

?>

لینک منبع