استفاده از زمینه های دلخواه – Using Custom Fields

# روگرفت از تمام زمینه های سفارشی به عنوان یک لیست

<?php the_meta(); ?>

# نمایش مقدار یک فیلد سفارشی خاص

<?php echo get_post_meta($post->ID, 'mood', true); ?>

“mood” مقدار فیلد سقارشی بر اساس آی دی پست خواهد بود

# نمایش مقادیر فیلد سفارشی بر اساس آی دی

<?php $songs = get_post_meta($post->ID, 'songs', false); ?>
<h3>This post inspired by:</h3>
<ul>
	<?php foreach($songs as $song) {
		echo '<li>'.$song.'</li>';
	} ?>
</ul>

#نمایش زمینه های سفارشی در صورتی که وجود داشته باشند (منطق)

<?php 
    $url = get_post_meta($post->ID, 'snippet-reference-URL', true); 

	if ($url) {
	    echo "<p><a href='$url'>Reference URL</a></p>";
	}
?>

آدرس منبع

نمایش نظراتبستن نظرات

پیام بگذارید