نحوه تبدیل مربی به رهبر

نحوه تبدیل مربی به رهبر ،روندی با مراحل مختلف است . مدیریت ، شبیه رهبری یک مهارت است که می تواند آموزش داده شود. در این دوره، مربی اجرایی ، سارا کانادای استراتژی های اثبات شده ای را در اختیار شما قرار می دهد تا در تغییر ذهنیت شما از مدیر به رهبر کمک کند. برای شروع، یاد بگیرید چگونه با افزایش تمرکز خودآگاهی و هوش هیجانی، ایجاد یک حضور اجرایی و تبدیل شدن به یک رهبر فکری، رشد شخصی خود را افزایش دهید. بعد شما یاد خواهید گرفت چگونه چشم انداز خود را به سطح جهانی گسترش دهید در نهایت، شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک تیم موفق را پرورش دهید: جذب استعدادهای برتر، الهام بخشیدن به تیم خود با حمایت گسترده و کشف تاکتیک های ایجاد ارتباط و ایجاد روابط معنی دار. هر فصل از این دوره همراه با یک داستان مربیگری است که نشان می دهد که چگونه این مفاهیم را به شرایط واقعی جهان اعمال کنید.

فهرست پخش

۱ مقدمه
 • خوش آمدگویی
  ۰۰:۰۱:۳۷
 • تبدیل مربی به رهبر
  ۰۰:۰۳:۰۰
۲ بهبود رشد شخصی شما
 • افزایش خودآگاهی
  ۰۰:۰۵:۰۲
 • تمرین هوش هیجانی
  ۰۰:۰۴:۱۶
 • توسعه حضور اجرایی
  ۰۰:۰۴:۲۴
 • تبدیل به یک رهبر فکری شوید
  ۰۰:۰۴:۳۷
 • داستان مربیگری: جولی
  ۰۰:۰۴:۰۵
۳ 2. چشم انداز خود را گسترش دهید
 • نحوه ی گسترش دامنه استراتژیک خود
  ۰۰:۰۴:۰۱
 • یادگیری نوآوری
  ۰۰:۰۴:۳۷
 • بهبود روش تصمیم گیری
  ۰۰:۰۳:۳۷
 • داستان مربیگری : باب
  ۰۰:۰۳:۰۵
۴ متعهد بودن به افراد و روابط
 • در نظر نگرفتن استعداد ها
  ۰۰:۰۴:۲۲
 • شرایط مساعد برای موفقیت تیم
  ۰۰:۰۴:۵۲
 • ایجاد ارتباط معنی دار
  ۰۰:۰۳:۴۷
 • داستان مربیگری : کارل
  ۰۰:۰۳:۵۵
۵ جمع بندی
 • گام های بعدی
  ۰۰:۰۱:۲۵

در نهایت شما خواهید فهمید که چگونه کیفیت ارتباطات و روابط خود را با دیگران بهبود ببخشید، چگونه رهبران آینده را تربیت کنید و شرایط مناسب برای موفقیت تیم را پرورش دهید. اگر این درسها را در این دوره یاد بگیرید و اعمال کنید، مسیر کار خود را تغییر خواهید داد. انتقال از مدیر به رهبر ، تحولی هیجان انگیز است.

مباحث این دوره عبارتند از:

 • نگاه کردن و شنیدن مانند یک رهبر
 • افزایش هوش احساسی شما
 • تبدیل شدن به رهبر فکری
 • گسترش دامنه استراتژیک شما
 • چالش ها را با دید تازه بررسی کنید
 • بهبود مهارت های تصمیم گیری شما
 • شرایط لازم برای موفقیت تیم
 • ایجاد ارتباط معنی دار