غلبه بر تعویق اندازی کارها

غلبه بر تعویق اندازی یکی از روش هایی است که با استفاده از آن می توان به روند رشد پروژه سرعت بخشید . آیا تعویق انداختن در هر چیزی ، کار شماست؟ در این دوره متوجه خواهید شد که چرا این کار را انجام می دهید و خودتان را برای غلبه بر تعویق در آینده آماده کنید. برندا بیلی-هیوز، مدرس  حرفه ای و نویسنده ، نشان می دهد که چگونه مجزا از رفتارهای دیگر، تعویق در کارهای خود را شناسایی کرده و سرپرستی خود را با استراتژی هایی که به شما کمک می کند باعث بهبود عملکرد خود بشوید ، در دست بگیرید.

فهرست پخش

۱ غلبه بر تعویق اندازی
 • خوش آمدگویی
  ۰۰:۰۱:۰۸
 • آیا شما یک "به تعویق انداز " هستید؟
  ۰۰:۰۱:۵۳
 • شما چه چیزهایی را به تعویق می اندازید؟
  ۰۰:۰۱:۰۴
 • شما چطور کارها را به تعویق می اندازید؟
  ۰۰:۰۱:۵۰
 • چرا ما کارها را به تعویق می اندازیم؟
  ۰۰:۰۱:۱۶
 • اولین دلیل : "عدم اعتماد به نفس "
  ۰۰:۰۲:۰۹
 • دومین دلیل : "پریشانی "
  ۰۰:۰۱:۲۸
 • سومین دلیل : " غرق فکر شدن "
  ۰۰:۰۲:۴۷
 • چهارمین دلیل : " توقف خلاقیت "
  ۰۰:۰۱:۰۵
 • پنجمین دلیل : " هراس از شروع پروژه "
  ۰۰:۰۳:۴۶
 • تهیه یک برنامه عملیاتی
  ۰۰:۰۰:۳۱

در این دوره ما خواهیم دید که چه چیزی را باید به چالش بکشید، چطور و چرا شما کارها را به تعویق می اندازید، و مهمتر از همه، استراتژی هایی برای غلبه بر به تعویق اندازی با شما در میان گذاشته می شود.